Bestuur

Taak

Het groepsbestuur is belast met het besturen van de vereniging en vertegenwoordigd de vereniging daar waar nodig.

Prachtige volzinnen. In feite komt het er in de praktijk op neer dat er heldere afspraken gemaakt worden, die vervolgens goed bekend worden gemaakt en natuurlijk of ze opgevolgd worden. Daarnaast zorgen de bestuursleden ervoor dat het mogelijk is dat er voldoende ruimtes en materiaal beschikbaar is voor het Scoutingspel en – heel belangrijk – dat de sfeer in de groep goed is.

De Groepsraad stelt de leden van het bestuur aan. Het bestuur is verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van het beleid, voert de leden- en financiële administratie, bevordert en bewaakt de kwaliteit van de leiding en het aangeboden scoutingspel, bemiddelt in geval van conflicten binnen de groep, ziet toe op zorgvuldig gebruik van de middelen (materiaal, gebouw en geld) en bevordert de samenhang binnen de groep door het coördineren van groepsactiviteiten.

Het bestuur is het eerste aanspreekpunt voor ouders met aspirant-jeugdleden of wanneer ouders vragen hebben die ze niet direct bij de speltakleiding kwijt kunnen.

De bestuursleden worden voor een periode van drie jaar benoemd en kunnen zich maximaal twee keer herkiesbaar stellen. Het bestuur houdt een rooster van aftreden bij. Als je ambitie hebt om een bepaalde functie binnen het bestuur te vervullen kun je dit bij het bestuur kenbaar maken, bij voorkeur aan het begin van het seizoen waarin een functie vrijvalt.

Het bestuur van Scouting de Struners bestaat idealiter uit 5 bestuursleden: een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemeen bestuursleden.

Bestuursleden

Voorzitter

Ricardo Franke
voorzitter@destruners.nl

Secretariaat

Penningmeester

Algemeen Bestuursleden

Karen Hemmen
Sebastiaan Wiersema

Organisatie

Alles draait om het Scoutingspel: kinderen die samen met de leiding plezier beleven aan het Scoutingspel. Daarvoor is een geschikte locatie nodig, goed spelmateriaal (tenten, kookkisten en heel veel meer) en natuurlijk enthousiaste en bekwame leiding.

En omdat we het leuk vinden om alles voor elkaar te hebben, zijn er meer dan 20 vrijwilligers actief en doen waar ze goed in zijn. Een en ander is aardig georganiseerd en in het organisatie schema is te zien waar deze vrijwilligers actief in zijn.

Natuurlijk is het goed om regelmatig bij elkaar te komen om alles wat we willen doen met elkaar af te stemmen. Daarvoor zijn statutaire vergaderingen, maar daarnaast zijn er ook onderling regelmatige overleggen. Kijk maar eens in het schema hoe vaak we bij elkaar zitten.

Rekeningnummer

Het rekeningnummer van de Struners is: NL 83 RABO 0158407709